Yleiset ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Asianajotoimisto Laininen Law Oy:n (“Palveluntarjoaja”) asiakkaille tarjoamiin palveluihin. Näissä ehdoissa “Palveluntarjoaja”, “me“, “meitä” tai “meidän viittaa tällaiseen oikeushenkilöön. Nämä yleiset ehdot korvaavat kaikki asiakkaan yleiset ehdot, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu asiakkaan kanssa. Jos näiden yleisten ehtojen ja kanssasi solmitun toimeksiantosopimuksen välillä on eroja, sovelletaan jälkimmäistä.

1 Toimeksianto

Toimeksianto on aina sinun ja Palveluntarjoajan välinen, ei minkään muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön (kuten Palveluntarjoajan johtajien, työntekijöiden tai osakkeenomistajien) kanssa.

Ulkopuolisten ammattilaisten, kuten muiden lainkäyttöalueiden asianajotoimistojen, palkkaaminen edellyttää aina etukäteen antamaasi hyväksyntää, emmekä ota vastuuta heidän veloittamistaan palkkioista tai kuluista.

2 Palveluidemme laajuus

Toimeksiannon alussa sovimme yleensä palveluidemme laajuudesta ja osallistumisemme tasosta kyseisessä toimeksiannossa. Tätä soveltamisalaa voidaan sen jälkeen muuttaa, laajentaa tai pienentää.

Palveluntarjoajan sinulle tarjoamat palvelut perustuvat faktoihin ja ohjeisiin, jotka olet antanut toimeksiantosi yhteydessä.

Palvelumme kattavat oikeudellisen neuvonnan (lukuun ottamatta palveluja, jotka edellyttävät erityistä pätevyyttä tai muuta valtuutusta,) ja, jos niin on erityisesti sovittu kanssasi, yleisen yritysneuvonnan ja konsultoinnin. Palvelumme eivät kata neuvontaa muilla aloilla (kuten veroneuvontaa, mahdollisten veroseuraamusten arviointia tai neuvontaa, taloudellista, kirjanpidollista, ympäristöllistä tai teknistä neuvontaa).

Juristimme ovat päteviä neuvomaan vain Suomen oikeudellisissa asioissa. Perustuen yleiseen kokemukseemme oikeudellisista asioista, voimme antaa näkemyksiä oikeudellisista kysymyksistä muilla lainkäyttöalueilla, mutta tämä ei ole oikeudellista neuvontaa emmekä ota mitään vastuuta tällaisista näkemyksistä.

Asianmukaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen edellyttää, että olet antanut meille kaikki tarvittavat tiedot toimeksiannosta ja että pidät meidät ajan tasalla kaikista tällaisia tietoja koskevista muutoksista.

3 Palkkiot ja laskutus

Ellemme toisin sovi, palkkiomme määräytyvät useiden tekijöiden perusteella, kuten:

  1. käytetty aika;
  2. vaadittava pätevyys, kokemus ja resurssit;
  3. asiaan liittyvät liiketaloudelliset edut;
  4. oletetut riskit (jos sellaisia on); ja
  5. aikarajoitukset.

Lisäksi voimme korottaa tai muuttaa maksujemme perusteita ajoittain. Ellei toisin sovita, palkkioihimme sovelletaan kolmen (3) prosentin vuosikorotusta, joka on voimassa 1. tammikuuta alkaen.

Palkkiomme määräytyvät riippumatta siitä, korvataanko tällaiset maksut sinulle esimerkiksi vakuutuksen perusteella. Laskutamme asiakkaitamme suoraan myös tapauksissa, joissa kolmas osapuoli vastaa oikeudellisista tai muista kuluista.

Hinta-arviot ovat aina suuntaa-antavia ja perustuvat tietoihin, jotka ovat käytettävissämme hinta-arvion antamishetkellä. Niitä ei voida pitää kiinteinä tai rajattuina hintatarjouksina, ellei siitä ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

Meillä on oikeus ryhtyä tarpeellisiksi tai suositeltaviksi katsomiimme toimiin toimeksiannon suorittamiseksi ja aiheuttaa kohtuullisia kustannuksia puolestasi, ellet ole toisin ohjeistanut. Toimeksiantoon liittyvä matkustamiseen käytetty aika veloitetaan asiakkaalta kokonaisuudessaan.

Laskutamme kuukausittain, ellei toisin sovita. Maksuaika on 10 päivää.

Arvonlisävero (“ALV”) lisätään tarvittaessa laskuihimme määrätyn veropohjan mukaisesti. Palkkioidemme lisäksi laskutamme toimeksiannosta mahdollisesti aiheutuvat välittömät ulkoiset kulut.

Jos sinun on vähennettävä veroja tai muita summia mistä tahansa maksusta, sinun on maksettava ja vastattava sellaisesta lisämaksusta, joka on tarpeen, jotta saamme laskumme koko summan, ikään kuin tällaista vähennystä ei olisi sovellettu.

Pidätämme oikeuden periä viivästyskorkoa kaikista maksuista, joita ei ole maksettu ennen eräpäivää tai eräpäivänä, 10 prosenttia vuodessa tai sovellettavan lain sallimalla korkeammalla korolla.

4 Eturistiriidat

Ennen toimeksiannon vastaanottamista suoritamme sisäisen eturistiriitatarkastuksen.

Tällaisista tarkastuksista huolimatta voi syntyä olosuhteita, jotka estävät meitä hoitamasta toimeksiantoa jo käynnissä olevassa tai tulevassa toimeksiannossa. Tällaisissa tilanteissa ilmoitamme sinulle tällaisista olosuhteista ilman aiheetonta viivytystä ja voimme keskeyttää tai päättää kyseiset toimeksiannot välittömästi.

5 Viestintä ja asiakirjat

Hyväksyt sähköisen viestinnän toimeksiannon hoitamisessa. Sähköpostiviestit voidaan estää sähköpostimme turvajärjestelyillä, ja suosittelemme, että varmistat tärkeiden sähköpostiviestien vastaanottamisen puhelimitse tai muilla viestintävälineillä. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedonannot ja muut viestit, jotka toimitamme sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, joiden mukaan tällaisen viestinnän on oltava kirjallista.

6 Asiakkaan tunteminen (Know Your Customer, KYC)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti meillä on velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä heidän tosiasialliset edunsaajansa ja heidän puolestaan toimivat henkilöt. Velvollisuutemme on myös tietyissä tilanteissa selvittää asiakkaan varojen alkuperä. Meillä voi olla velvollisuus kieltäytyä toimeksiannosta tai keskeyttää se tai raportoida havainnoistamme asianomaisille viranomaisille, jos asiakas ei toimita vaadittuja tietoja tai jos liiketoimi on epätavallinen tai jos epäilemme, että varoja käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen tai jos asiakas tai hänen liiketoimintansa on pakotteiden kohteena. Näissä tapauksissa velvollisuutemme ilmoittaa havaintomme asiaankuuluville viranomaisille ohittaa salassapitovelvollisuutemme asiakastamme kohtaan.

7 ALV-tiedot

Joissakin tapauksissa saatamme joutua toimittamaan veroviranomaisille ALV-rekisteröintinumerosi ja tiedot ostojesi arvosta.

8 Henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietoja henkilötietojen suojaamiseen sovellettavien lakien (“tietosuojalait“) mukaisesti muun muassa asiakkaamme tunnistamiseen, eturistiriitojen tarkistamiseen, toimeksiantojen hoitamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin. Niillä henkilöillä, joiden henkilötietoja käsittelemme, on tietosuojalakien mukaisesti oikeus saada tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista ja pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan heidän henkilötietonsa.

9 Immateriaalioikeudet ja salassapito

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen toimeksiantosi aikana tuottamaamme aineistoon kuuluvat meille. Sinulla on kuitenkin oikeus käyttää tällaista materiaalia niihin tarkoituksiin, joihin ne on toimitettu.

Pidämme luovuttamasi tiedot luottamuksellisina sovellettavan lain mukaisesti. Asianajajina toimeksiantoon sovelletaan erityistä asianajajan ja asiakkaan välistä salassapitovelvollisuutta.

Mikäli ohjeistat meitä työskentelemään muiden palveluntarjoajien kanssa tai sopimaan yhteistyöstä muiden palveluntarjoajien kanssa toimeksiantoosi liittyen, meillä on oikeus, ellet nimenomaisesti toisin ohjeista, luovuttaa heille sellaisia luottamuksellisia tietoja ja materiaaleja, joita pidämme tarpeellisina toimeksiannon yleisen suorittamisen kannalta.

10 Vastuun rajoitus

Palveluntarjoajan kokonaisvastuu asiakkaalle (tai asiakkaille, jos asiakkaita on useita) mistä tahansa toimeksiannosta on rajoitettu neljäsosaan Palveluntarjoajalle tällaisesta toimeksiannosta palkkioina maksetusta kokonaismäärästä (pois lukien epäselvyyksien välttämiseksi arvonlisäveron ja mahdollisten kulujen määrät) tai ammatillisen vastuuvakuutuksen kattamaan määrään, sen mukaan, kumpi on korkeampi. Rajoittamatta edellistä kohtaa, mikäli muu neuvonantaja kuin palveluntarjoaja on neuvonut sinua samassa vastuun aiheuttavassa asiassa, Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina myös suhteelliseen osuuteemme kokonaisvastuusta.

Meillä on LähiTapiolasta ammatillinen vastuuvakuutus. Vastuumme on rajoitettu tämän luvun mukaisesti riippumatta ammatillisen vastuuvakuutuksen ehdoista.

Kannustamme asiakkaitamme ilmoittamaan meille mahdollisista vakuutuksista ja niiden soveltuvuudesta ja kattavuudesta hoitamaamme toimeksiantoon nähden. Vastuutamme sinua kohtaan vähennetään millä tahansa summalla, joka voidaan saada minkä tahansa vakuutuksen perusteella, jota ylläpitää tai jota varten tai joka perustuu sopimukseen tai korvaukseen, jossa olet osapuolena tai edunsaajana, ellei se ole ristiriidassa vakuutuksenantajan tai kolmannen osapuolen kanssa tekemäsi sopimuksen kanssa tai jos se loukkaisi oikeuksiasi vakuutuksenantajaa tai kolmatta osapuolta kohtaan.

Pidätämme oikeuden rajoittaa vastuumme edellä mainittua pienempään summaan toimeksiannon tietyn osan osalta. Emme ole vastuussa sinulle annetuista neuvoista tai asiakirjoista, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne alun perin laadittiin.

Palvelumme tarjotaan yksinomaan sinulle, emmekä ota mitään vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

Emme ota vastuuta mahdollisesti palkkaamiemme ulkopuolisten neuvonantajien (kuten asianajotoimistojen) sinulle tekemästä työstä.

Vastuunrajoitus ei koske kuluttaja-asiakkaita.

11 Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus etämyynnissä. Kun toimeksiantosopimus on syntynyt puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai muun etäviestimen välityksellä, kuluttajalla on tietyin edellytyksin oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut etämyyntiin liittyvän toimeksiantovahvistuksen.
Jos palvelun suorittaminen on asiakkaan pyynnöstä jo aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan suoritettava ennen peruuttamista tehdyistä toimenpiteistä kohtuullinen korvaus.
Peruuttamisoikeutta ei ole, jos palvelu on jo kokonaan suoritettu.

12 Toimeksiannon päättäminen

Ellei kanssasi ole toisin sovittu, voit irtisanoa toimeksiantosi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti.

Ellei kanssasi ole toisin sovittu, voimme keskeyttää tai lopettaa toimeksiantosi, jos et maksa laskuamme eräpäivään mennessä.

Joissakin tapauksissa voimme sovellettavan lain nojalla olla velvollisia tai oikeutettuja keskeyttää tai päättää yhteistyömme kanssasi. Tällöin toimeksiannon keskeyttäminen tai päättyminen ei ole sopimusrikkomus.

Päättämisen tai irtisanomisen yhteydessä olet velvollinen maksamaan palkkiomme tarjotuista palveluista ja kuluista, jotka ovat aiheutuneet ennen päättämistä tai irtisanomista ja siihen asti (soveltuvin osin).

13 Vaatimukset

Kaikki korvausvaatimukset on esitettävä meille kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun sait neuvomme tai siitä, kun toimeksianto tai sen olennainen osa voidaan kohtuudella katsoa suoritetuksi, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Jos vaatimuksesi meitä vastaan perustuu kolmannen osapuolen (mukaan lukien viranomaiset) vaatimukseen sinua vastaan, meillä on oikeus vastata ja sopia tällainen vaatimus puolestasi edellyttäen, että olemme korvausvelvollisia asiassa sinulle. Jos sovit, saavutat kompromissin tai muuten ryhdyt toimiin tällaiseen vaatimukseen liittyen ilman suostumustamme, emme ole vastuussa tällaisesta vaatimuksesta. Jos me korvaamme sinulle vaateen, sinun on siirrettävä meille takautumisoikeus kolmansia osapuolia kohtaan.

14 Sovellettava laki

Toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt ja -periaatteet.

15 Riidat

Kaikki erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset, jotka johtuvat tai liittyvät suhteeseesi Palveluntarjoajaan, ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Helsingin käräjäoikeus on ensimmäinen oikeusaste.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Kuluttaja voi nostaa kanteen siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Asiakkaalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajoliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Asiakas voi kannella valvontalautakunnalle, mikäli asiakas on muutoin tyytymätön toimintaamme.