top of page
Skyscrapers

Virtuaalivaluutan tarjoajien toimitettava rekisteröitymishakemus Finanssivalvonnalle 18.8.2019 mennessä 

Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain (572/2019) mukaisesti toimintaansa jo harjoittavien virtuaalivaluuttojen tarjoajien on toimitettava rekisteröitymishakemuksensa Finanssivalvonnalle 18.8.2019 mennessä. Toimijoiden on oltava rekisterissä 1.11.2019 mennessä uhalla, että toiminta voidaan uhkasakon nojalla keskeyttää. Virtuaalivaluutan tarjoajat ovat rahanpesulaissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia 1.12.2019 alkaen eli heidän on ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Uudet toimijat eivät saa aloittaa toimintaansa ennen rekisteröitymishakemuksen toimittamista ja hyväksymistä.

 

Finanssivalvonta on antanut virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat määräykset ja ohjeet, jotka tulivat voimaan 1.7.2019. Lisäksi Finanssivalvonnan Standardin 2.4 "Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen" soveltamisalaa laajennetaan koskemaan virtuaalivaluutan tarjoajia 1.12.2019 lähtien. 

Linkki Finanssivalvonnan sivuille, jossa ohjeet rekisteröitymishakemuksen tekemiseksi: https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/fintech--finanssialan-innovaatiot/virtuaalivaluutan-tarjoajat/.

Linkki Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin: https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/maarays-ja-ohjekokoelma/valvottavan-toiminnan-jarjestaminen/04_2019/

7.8.2019.

Fallen Apples

Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin on tehtävä kesän loppuun mennessä

Rahanpesun valvontarekisteri otettiin käyttöön 1.7.2019. Rahanpesulain mukaan niiden aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään valvontaviranomaisen ylläpitämään muuhun rekisteriin, tuli hakeutua valvontarekisteriin 14.7.2019 mennessä.

Ehdit kuitenkin rekisteröityä vielä loppukesän aikana, sillä sähköisen hakemuslomakkeen avautumisen viivästymisestä johtuen aluehallintovirasto kartoittaa vasta syksyllä rekisteriin hakeutuneet toimijat. Linkki AVI:n sivuille ja sähköiseen hakemuslomakkeeseen: https://www.avi.fi/web/avi/rahanpesun-valvontarekisteri.

Toimistoni avustaa yhtiöitä muun muassa rahanpesulain vaatimusten täyttämisessä. Otathan yhteyttä mikäli tarvitset avustusta rekisteröitymisessä.  

6.8.2019

Patotie 2.jpg

Toimistoni muuttaa: tavoitat minut jatkossa Länsi-Vantaalta 

Toimistoni muuttaa 1.8.2019 uusiin tiloihin osoitteeseen Patotie 2, 2. krs, 01600 Vantaa. Tervetuloa!

1.8.2019

Poppy Field

Ympäristöministeriön tuoreen selvityksen mukaan vapaaehtoisessa hiilinielukaupassa lisäisyydestä ja pysyvyydestä varmistuminen on olennaista

Ympäristöministeriön tuoreen 15.7.2019 julkaistun selvityksen mukaan vapaaehtoisen ja sääntelemättömän hiilinieluhyvitysten kaupan tulee täyttää tietyt reunaehdot ollakseen ilmastollisesti legitiimiä. Ilmastollisen legitimiteetin kannalta keskeistä on hiilinieluhyvitysten lisäisyys ja pysyvyys, hiilinieluhyvitysten ja päästöoikeusyksiköiden vastaavuus sekä hiilivuoto (tilanne, jossa osa hiilinieluja yhtäällä kasvattavista toimenpiteistä johtaakin vähentyneisiin hiilinieluihin toisaalla).

Vapaaehtoisten ja sääntelemättömien hiilinielujen kaupankäyntipaikkana toimii Suomessa tällä hetkellä Fortumin ylläpitämä Puro-markkinapaikka. Ympäristöministeriön selvitys ottaa kantaa uudenlaisiin vapaaehtoisen päästökaupan aloitteisiin ja niissä mahdollisesti ilmeneviin haasteisiin.

 

Linkki ympäristöministeriön selvitykseen "Kohti hiilipörssiä? Suomessa esitetyt hiilipörssiin liittyvät aloitteet tutkimuskirjallisuuden ja kansainvälisten kokemusten valossa" (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161719/YM_2019_17_Kohti_hiiliporssia.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Toimistoni toimii neuvonantajana vapaaehtoiseen päästökauppaan liittyvissä toimeksiannoissa. Otathan yhteyttä mikäli tarvitset asiantuntevaa juridista neuvonantoa.

5.7.2019

 

Strawberries

Toimistoni juhlii 1-vuotissyntymäpäivää!

Toimistoni täyttää 5.7.2019 vuoden. Ensimmäisen toimintavuotemme aikana toimistoni on avustanut menestyksekkäästi listattuja yhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia sekä listaamattomia pieniä ja keskisuuria yrityksiä sopimus-, hallinto- ja sijoitustoimeksiannoissa.

 

Kiitämme kuluneesta vuodesta nykyisiä asiakkaitamme ja toivotamme lämpimästi tervetulleeksi uudet asiakkaat!

5.7.2019

Cherry Popsicles

Tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä 1.7.2019 alkaen

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja tiettyjen yhteisöjen on tehtävä Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitus yhteisön tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus on tehtävä 1.7.2020 mennessä ja aina, kun yhteisön edunsaajatiedot muuttuvat. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

 

Pörssiyhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimiyrittäjät"), asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole ilmoitusvelvollisia. 

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulain (444/2017) 1. luvun 5 §:n mukaan henkilöä, joka:

1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;

 

2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin; tai

 

3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

1.7.2019

20190626_133659[1]_edited.jpg

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kantaminen on keskeistä sekä yritykseni että henkilökohtaisessa toiminnassani

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteiskuntavastuun kantaminen vaativat toimenpiteitä kaikilta meiltä. Vastuullinen toiminta on keskeinen osa toimiston perustajan Jennin ajattelutapaa. Jenni taittaa pyörällä kaikki alle 30 km pituiset matkat ja tätä pidemmät matka hän kulkee junalla tai julkisilla kulkuvälineillä. Vapaa-ajallaan Jenni mm. kerää roskia luonnosta. Jennin mielestä vastuullinen toimintatapa on keskeinen osa kestävää ja pysyvää ammatinharjoittamista. Jenni on kuukausilahjoittaja Unicef ry:lle ja Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle. Jenni on lisäksi jäsen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävässä Unioni ry:ssä. 

"Haluan omalla panoksellani luoda kestävää ja yhdenvertaista maailmaa, jossa puhdas ympäristö ja inhimilisyys ovat keskeisellä sijalla", toteaa Jenni.

30.6.2019

Iisalmi kesällä.JPG

Vapaaehtoinen kompensaatio - mitä huomioin sopimuksissa?

Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset vapaaehtoisen kompensaation palvelut tulevat entistä suositummiksi. Vapaaehtoisen päästökaupan ohella yritykselle voi tulla ajankohtaiseksi myös elinympäristöjen ja lajien kompensointi. Vapaaehtoinen kompensaatio on sääntelemätöntä ja kompensaatiosopimukset neuvotellaan yksilöllisesti osapuolten välillä.

 

Kompensaatiosopimuksissa on tärkeää kiinnittää huomiota tarjottavan palvelun riittävän tarkkaan määrittelyyn ja laadukkaaseen sopimustekniikkaan. Mikäli kompensaatio toteutetaan vuokraamalla maata haitan aiheuttajalle on tärkeää sopia riittävässä määrin toimenpidekiellosta kiinteistöllä. Lisäisyyden saavuttamiseksi on sovittava myös mittaristosta, jota sovelletaan alueiden arvottamiseen. Oikein toteutettuna vapaaehtoinen kompensaatio parantaa luonnon monimuotoisuutta ja tuo yrityksille lisäarvoa ja sosiaalisen toimiluvan.

 

15.5.2019 

Credit Assessment_2

Minkälainen on hyvä sopimus?

Sopimustyyppejä on erilaisia, osaa sääntelee vahvasti pakottava lainsäädäntö, osaa taas ohjaavat ainoastaan yleiset oikeudelliset periaatteet. Yhteistä kaikille sopimuksille on kuitenkin se, että ne kannattaa laatia mahdollisimman selkeiksi. Muista, että riitatilanteessa epäselvää lauseketta tulkitaan laatijan vahingoksi!

Suosi sopimuksissa yksinkertaisia, selkeitä ja lyhyitä lauseita. Olet kirjoittamassa osapuolten yhteistä tahtoa, et kaunokirjallista romaania saati tulkinnanvaraista runoa. Neuvottele rohkeasti - neuvotteluvaiheessa on hyvä varmistaa, että olette sopimuskumppanisi kanssa samaa mieltä siitä, mitä olette sopimassa ja miksi. Jos asia on riskinä jäädä epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi, dokumentoi oma kantasi esimerkiksi sähköpostitse vastapuolellesi. Tällaiset kirjalliset näytöt voivat aikanaan olla arvokkaita todisteita mahdollisessa riidassa.  

Jos et ymmärrä mitä vastapuoli on ehdottanut, kysy rohkeasti selvennystä asiaan. Älä näyttele fiksumpaa kuin olet, se kääntyy todennäköisesti sinua vastaan. Muistathan, että yritysten välisissä sopimuksissa sinun ja vastapuolesi katsotaan pääsääntöisesti olevan tiedollisesti ja taidollisesti yhdenvertoisessa asemassa. 

29.4.2019

 

Wild Forest Fires

Vastuullisen sijoittamisen implementointi yrityskulttuuriin edellyttää johdon aktiivisia toimenpiteitä

Vastuullinen sijoittaminen on tänä päivänä kiinteä osa ammattimaista sijoitustoimintaa. Keinoja ja suosituksia vastuulliseen sijoittamiseen on kuitenkin monia ja oman toteutustavan valinta voi tuntua hankalalta.

 

Seuraavan kuuden askeleen avulla olet jo lähempänä maalia:

1) Selvitä mitkä ovat toimialasi parhaat käytännöt vastuullisessa sijoittamisessa.

2) Kartoita tavoitteenne - miksi haluamme sijoittaa vastuullisesti. 

3) Valitse alan käytännöistä ne, joiden avulla saavutatte päämääränne.

4) Päätä mittaristo, jolla toimintanne vastuullisuus mitataan.

5) Aseta vastuullinen henkilö valvomaan vastuullisen sijoituspolitiikan noudattamista.

6) Raportoi sisäisesti ja/tai ulkoisesti.   

Muista, että vastuullinen sijoittaminen on aina tuoton ja riskin optimoimista ja sen tulee ohjata taloudellisesti kannattaviin valintoihin! 

1.4.2019

LaininenJenni2.jpg

Hauska tutustua!

Hei!

 

Olen liikejuridiikan palveluita tarjoava juristi ja kauppatieteiden tohtori. Toimistoni tyypillinen asiakas on pieni tai keskisuuri, vakaasti ja pidempään toiminut yritys, listayhtiö, sijoittaja tai rahasto joka arvostaa henkilökohtaista palvelua, luotettavuutta ja järkevää tuntihintaa. Asiakkaillani ei pääsääntöisesti ole omaa palkattua juristia, vaan avustan asiakasta myös päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa. 

Vastaan aina asiakkaani yhteydenottoihin ja pidän asiakkaan ajan tasalla tehtävän edistymisestä - jokainen asiakas on minulle tärkeä!

 

Tarjoan ilmaisen alkukonsultaation uusille asiakkailleni.     

1.3.2019

bottom of page